backgroundImage
NEVIETE SI RADY?

   +420 774 900 409

   napište nám

Obchodné podmienky

3.   Užívateľský účet
4.   Práva a povinnosti zmluvných strán, výhrada vlastníctva 
5.  
Odstúpení od kúpnej zmluvy 
6.  
Platobné podmienky 
7.   Termín dodania a doprava 
8.  
Záruka za akosť pri prevzatí, práva zo závadného plnenia a reklamačný poriadok
9.   Ďalšie ustanovenia                                                                                                                                                                                                10. Ochrana osobných údajov                                                                                                                                                                                 11. Rozpor s kúpnou zmluvou

 

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok internetového obchodu www.ChytraLola.cz (ďalej len „obchodné podmienky“) platia pre nákup v internetovom obchode www.ChytraLola.cz, ktorý prevádzkuje Bc. Alexandra Pomazalová, Lipůvka 510, 67922 Lipůvka, Česká republika, IČ: 66566151.

1.2 Tieto obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho (ďalej len „kupujúci“). Údaje predávajúceho sú nasledovné:

        Bc. Alexandra Pomazalová
        sídlo:
Lipůvka 510, 67922 Lipůvka Drnovice, Česká republika
        IČ: 66566151
        e-mailová adresa: info@ChytraLola.cz
        tel.: +420 774 900 409
        živnostenský list registrovaný ŽR OŽÚ Boskovice
 (ďalej iba „predávajúci“)

1.3 Ak je kupujúcim spotrebiteľ podľa bodu 2.2 týchto podmienok, riadia se vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 89/2012 Sb., občianskym zákonníkom v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObčZ“) a zákonom č. 634/1992Sb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“).

1.4 Ak je kupujúcim iný subjekt než spotrebiteľ podľa bodu 2.3 týchto podmienok, riadia sa vzťahy  neupravené týmito podmienkami ObčZ (pričom podľa § 2158 ods. 1 ObčZ platí, že sa ustanovenia § 2158 až § 2174 ObčZ nepoužijú).

1.5 Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ich obsah je mu znám a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky sú nedielnou súčasťou uzavreté kúpnej zmluvy.

2. Vymedzenie pojmov a postup uzavretia kupnej zmluvy

2.1 Predávajúcim je fyzická osoba podnikajúca na základe živnostenského listu, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Predávajúci priamo a lebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky a lebo poskytuje služby.

2.2 Kupujúcim-spotrebiteľom je každý kupujúci, ak sa nejedná o kupujúceho-iný subjekt podľa odseku 2.3 týchto obchodných podmienok.

2.3 Kupujúcim-iným subjektom je taký kupujúci, ktorý je podnikateľom a pri uzatváraniu zmluvy je z okolností zrejmé, že sa kúpa týka jeho podnikateľskej činnosti. Podnikateľom je pritom ten, kto samostatne vykonáva na vlastní účet a zodpovednosť zarábajúcu činnosť živnostenským a lebo obdobným spôsobom so zámerom konať tak sústavne za účelom dosiahnutí zisku. Za podnikateľa sa považuje tiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou a lebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, poprípade osoba, ktorá jedná menom a lebo na účet podnikateľa.

2.4 Predmetom kúpi na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy je tovar uvedený v záväznom potvrdeniu objednávky zo strany predávajúceho, ktorým sa uzatvára kúpna zmluva (ďalej len „tovar“). Informácie o tovare dostupnom na www.ChytraLola.sk sú uvádzané podľa aktuálne dostupných údajov a informácií. Rozhodujúcimi sú údaje o tovare vrátane kúpnej ceny v okamihu, kedy kupujúci doručí objednávku predávajúcemu.

2.5 Ceny majú charakter cien zmluvných a sú uvádzané vrátane DPH (predávajúci je platcom DPH). K cene je prirátané dopravné podľa pravidiel stanovených nižšie v čl. 5 týchto obchodných podmienok. Ceny uvádzané v internetovom obchode sa môžu priebežne meniť. Uvádzaná cena tovaru je platná v okamihu odoslania objednávky.

2.6 Ponuka tovaru v rámci internetového obchodu www.ChytraLola.sk je prezentáciou ponúkaného a predávaného tovaru a sama o sebe nie je návrhom na uzatvorení kúpnej zmluvy. Návrhom na uzatvorení kúpnej zmluvy je až riadne vyplnená a odoslaná objednávka kupujúceho. Okamihom uzatvorenia zmluvy je potvrdzujúci email s priloženou faktúrou vo formáte PDF, ktorý predávajúci zašle kupujúcemu na základe zaslanej objednávky.

2.7 Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné a reklamačné podmienky je kupujúci upozornený dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomná práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorenej kúpnej zmluvy.

2.8 Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atd.) pre uskutočnenie objednávky či pre získanie ďalších informácií sú v bežné výši, závislé na tarifu telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.

3. Užívateľský účet

3.1 Na základe Vašej registrácie v rámci E-shopu môžete pristupovať do svojho Užívateľského účtu.

3.2 Pri registrácii Užívateľského účtu je Vaša povinnosť uviesť správne a pravdivo všetky zadávané údaje a v prípade zmeny ich aktualizovať.

3.3 Prístup k Užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Ohľadom týchto prístupových údajov je Vašou povinnosťou zachovávať mlčanlivosť a nikomu tieto údaje neposkytovať. V prípade, že dôjde k ich zneužitiu, nenesieme za to žiadnu zodpovednosť.

3.4 Užívateľský účet je osobný, a nie ste teda oprávnení umožniť jeho využívanie tretím osobám.

3.5 Váš Užívateľský účet môžeme zrušiť, a to najmä v prípade, keď ho viac ako 24 mesiacov nevyužívate, alebo v prípade, keď porušíte svoje povinnosti podľa Zmluvy.

3.6 Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na potrebnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia.

4. Práva a povinnosti zmluvných strán, výhrada vlastníctva

4.1 Uzavretím kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpi kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpi prevziať a zaplatiť za neho predávajúcemu dohodnutú cenu, teda kúpnu cenu tovaru a dopravné.

4.2 Predávajúci dodá tovar špecifikovaný v elektronickej objednávke kupujúceho (objednávke doručenej prostredníctvom elektronickej pošty) na objednávkovom formulári, ktorý kupujúci vyplňuje pri objednaní tovaru.

4.3 Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu dodá bezvadný tovar v súlade s platným právnym poriadkom České republiky, a to na adresu udanú kupujúcim v objednávkovom formulári.

4.4 Kupujúci je povinný prevziať tovar objednaný a dodaný v súlade s kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu a dopravné riadne a včas v súlade s podmienkami dohodnutými v kúpnej zmluve a týmito obchodnými podmienkami.

4.5 Právo vlastníctva k tovaru prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpne ceny. Nebezpečenstvo možnej skazy a možného zhoršenia tovaru prechádza na kupujúceho odovzdaním tovaru kupujúcemu.

5. Odstúpení od kúpnej zmluvy

5.1 V súlade s § 1829 ods. 1 ObčZ. má kupujúci-spotrebiteľ právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote štrnástich kalendárnych dní. Lehota podľa predchádzajúcej vety beží odo dňa prevzatia tovaru.

5.2 Vyše uvedená lehota pre odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanou, ak kupujúci-spotrebiteľ v jej priebehu odošle predávajúcemu oznámenie, že od zmluvy odstupuje. V takom prípade kupujúci-spotrebiteľ ponesie náklady spojené s navrátením tovaru.

5.3 Náklady spojené s navrátením tovaru zahŕňajú tiež náklady na vrátení tovaru do pôvodného stavu v prípade, že tovar bol poškodený a lebo javí známky opotrebenia, a to vtedy, ak k zníženiu hodnoty tovaru došlo v dôsledku nakladaní s týmto tovarom iným spôsobom, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti. V prípade, že je vrátený tovar poškodený, nefunkčný, nekompletný a lebo má známky opotrebenia a/lebo používania podľa predchádzajúcej vety, bude kupujúcemu-spotrebiteľovi vrátená kúpna cena tovaru znížená o náklady vynaložené predávajúcim na uvedenie tovaru do pôvodného stavu. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody vzniknutej predávajúcemu.

5.4 V prípade, ak sa kupujúci-spotrebiteľ rozhodne odstúpiť od kúpnej zmluvy, odporúča predávajúci nasledujúci postup:

 • kupujúci-spotrebiteľ oznámi predávajúcemu odstúpenie od zmluvy. Pre účely takého oznámenia môže využiť formulár Odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý je súčasťou týchto obchodných podmienok. Predávajúci v textovej podobe potvrdí prijatí oznámenia kupujúceho-spotrebiteľa, a to bez zbytočného odkladu. Odstúpiť od kúpnej zmluvy môže kupujúci-spotrebiteľ v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa obdržaní tovaru;
 • kupujúci-spotrebiteľ odošle tovar predávajúcemu do 14-ti kalendárnych dní po oznámení odstúpenia od kúpnej zmluvy na adresu:
  Bc. Alexandra Pomazalová, Lipůvka 510, 67922 Lipůvka, Česká republika;
 • tovar bude vrátený kompletní, neporušený a nepoužitý;
 • zásielka s tovarom bude obsahovať kópiu a lebo originál faktúry;
 • späť bude tovar zaslaný ako bežný doporučený balík, zásielky na dobierku nebudú predávajúcim prijaté. Poštovné za zaslanie zásielky späť predávajúcemu je povinný uhradiť kupujúci-spotrebiteľ.

5.5 Peniaze (kúpna cena a náklady na dodaní tovaru do miesta určeného kupujúcim-spotrebiteľom) budú vrátené kupujúcemu-spotrebiteľovi do štrnástich dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, ale nie skôr ak kupujúci-spotrebiteľ tovar predávajúcemu predá a lebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

5.6 Kupujúci-spotrebiteľ nemá právo na odstúpení od zmluvy v prípade zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa želania kupujúceho-spotrebiteľa.

5.7 Formulár Odstúpení od kúpnej zmluvy si môžete stiahnuť z týchto odkazov:

                        PDF (Adobe Reader)              DOC (MS Word)              ODT (Open/Libre Office)

6. Platobné podmienky

6.1 Tovar bude kupujúcemu-spotrebiteľovi predaný až po úplnom zaplatení kúpnej ceny a dopravného.

7. Termín dodania a doprava

7.1 Tovar bude kupujúcemu-spotrebiteľovi odoslaný v pracovné dni zvyčajne do dvoch až troch pracovných dní, najneskôr ale do 5 pracovných dní po uzavretí kúpnej zmluvy a úplnom zaplatení kúpnej ceny a dopravného (ďalej len „termín dodania tovaru“). Tovar je doručený na adresu dodania uvedenú v objednávke kupujúceho-spotrebiteľa.

7.2 Kupujúci-spotrebiteľ je povinný pri prevzatí zásielky previesť kontrolu zásielky s cieľom zistiť, či je obal neporušený a či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. Táto kontrola se netýka obsahu zásielky. Ak sú pri prevzatí zásielky kupujúcim-spotrebiteľom zistené zjavné znaky poškodenia, nie je v takom prípade povinný zásielku prevziať a spíše s prepravnou spoločnosťou zápis o škode. Poškodení zásielky pri preprave nahlási kupujúci-spotrebiteľ predávajúcemu bez zbytočného odkladu.

7.3 Originál faktúry/daňového dokladu je vždy priložený v zásielke odoslané kupujúcemu-spotrebiteľovi.

7.4 Prehľad možných spôsobov úhrad objednaného tovaru:

 • prevodom z účtu (pri úhrade ceny tovaru a dopravného dopredu oproti faktúre)

7.5 Prehľad možných spôsobov doručenia objednaného tovaru:

 • Slovenská pošta - Doporučená zásilka                                         
 • Slovenská pošta - Balík na poštu
 • Slovenská pošta - Balík na adresu

7.6 Vyše uvedená ustanovení o termínu dodania tovar a jeho doprave platia tiež pre kupujúceho-iný subjekt tak, ako je tento určený odsekom 2.3 týchto obchodných podmienok.

8. Záruka za akosť pri prevzatí, práva zo závadného plnenia a reklamačný poriadok

8.1 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu-spotrebiteľovi za to, že tovar pri prevzatí nemá závady (záruka za akosť pri prevzatí podľa § 2161 ObčZ). Faktúra za tovar slúži súčasne ako záruční list.

8.2 Ak nemá tovar vlastnosti stanovené v § 2161 ObčZ, môže kupujúci-spotrebiteľ požadovať dodanie nového tovaru bez závad, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe závady neprimerané. Ak sa závada týka iba súčasti tovaru, môže kupujúci-spotrebiteľ požadovať iba výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od kúpnej zmluvy. Pokiaľ to však je vzhľadom k povahe závady neúmerné, najmä ak ide závadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci-spotrebiteľ právo na bezplatné odstránení závady. Ak neodstúpi kupujúci-spotrebiteľ od zmluvy a lebo neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez závad, na výmenu jeho súčasti a lebo na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci-spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu tiež v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez závad, vymeniť jeho súčasť a lebo tovar opraviť, a  taktiež v prípade, že predávajúci nezjedná nápravu v primeranej dobe a lebo že by zjednanie nápravy kupujúcemu-spotrebiteľovi pôsobilo značné problémy.

8.3 Ak sa prejaví závada v priebehu dvanástich mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim-spotrebiteľom, má sa za to, že tovar bol závadný už pri prevzatiu.

8.4 Práva zo závadného plnenia kupujúcemu-spotrebiteľovi nenáleží, ak ide o závady tovaru, ktoré boli spôsobené dopravou tovaru vykonanú kupujúcim a lebo neodbornou manipuláciou či montážou vykonanými kupujúcim-spotrebiteľom.

8.5 Závadou tovaru nie je zvyčajný farebný a lebo štruktúrový rozdiel u prírodných materiálov, textilných a umelých materiálov. U tovaru predávaného za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za závadu, pre ktorú bola zjednaná nižšia cena.

8.6 Predávajúci si vyhradzuje právo na drobné technické zmeny predávaného tovaru.

8.7 Právo zo závadného plnenia sa nevzťahuje na opotrebenie tovaru spôsobené jeho zvyčajným používaním, nevhodným používaním a lebo ošetrením, vplyvom poveternostných podmienok, neodbornou manipuláciou, úmyselným poškodením a lebo na závady, na ktoré bol kupujúci-spotrebiteľ upozornený písomne v kúpnej zmluve.

8.8 Kupujúci-spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo zo závady, ktorá sa vyskytne u tovaru v dobe dvadsiati štyroch mesiacov od jeho prevzatia, kupujúci-iný subjekt v dobe šiesti mesiacov od prevzatia tovaru.

8.9 Pre kupujúceho-iný subjekt sa v prípade závadného plnenia zjednáva odchylne od príslušných ustanovení ObčZ nasledujúce:

 • výskyt opraviteľnej závady či opraviteľných závad se považuje vždy za nepodstatné porušenie zmluvy, nie za porušenie podstatné;
 • pri nepodstatnom porušení zmluvy má kupujúci-iný subjekt právo na odstránení závady a lebo primeranou zľavu z kúpnej ceny, a to podľa voľby predávajúceho;
 • pri podstatnom porušení zmluvy má kupujúci-iný subjekt právo na primeranou zľavu z kúpnej ceny a lebo na odstúpení od zmluvy.

8.10 Výrobky pre prevedení záručnej opravy sú prijímané v sídle predávajúceho Bc. Alexandra Pomazalová, Lipůvka 510, 67922 Lipůvka, Česká republika.

8.11 V prípade reklamácie má kupujúci-spotrebiteľ právo na úhradu nutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s reklamáciou tovaru (dopravné, poštovné apod. v nutné výši).

8.12 Postup uplatnenia reklamácie:

 • o reklamácii je kupujúci povinný predávajúceho najskôr informovať prostredníctvom kontaktov uvedených v týchto obchodných podmienkach a následne odoslať zásielku s tovarom, kópiou faktúry (prípadne iného predajného dokladu) na adresu: Bc. Alexandra Pomazalová, Lipůvka 510, 67922 Lipůvka, Česká republika;
 • v záujme rýchleho vybavení odporúča predávajúci kupujúcemu pri uplatnení reklamácie zaslať tovar doporučenou zásielkou s kópiou dokladu o zakúpení, špecifikáciu závady a návrhom na požadovaný spôsob vybavení reklamácie;
 • predávajúci neakceptuje odoslanie reklamovaného tovaru na dobierku;
 • predávajúci odporúča kupujúcemu odosielaný tovar poistiť;
 • predávajúci vráti kupujúcemu finančné prostriedky dohodnutým spôsobom (spravidla na bankový účet).

8.13 Predávajúci rozhodne o reklamácii kupujúceho-spotrebiteľa bez zbytočného odkladu, najneskôr 
do 30 dní odo dňa uplatnení reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim-spotrebiteľom nedohodnú na dlhšej lehote.

9. Ďalšie ustanovenia

9.1 Všetky zmluvné vzťahy sa riadia českým právnym poriadkom.

9.2 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosti dňom ich zverejnenia a sú v príslušnom znení rozhodné pre všetky objednávky vykonané v tento deň a neskôr. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Nové znenie obchodných podmienok bude zverejnené na internetových stránkach predávajúceho www.ChytraLola.sk. Dňom ich zverejnenia sa ruší platnosť predchádzajúcich obchodných podmienok, to však nemá vplyv na kúpne zmluvy uzatvorené podľa doterajšieho znení obchodných podmienok (viď prvá veta tohto odseku).

9.3 Zvláštne ujednania s kupujúcim učinená v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok, ktorá by s nimi bola v možnom rozpore.

9.4 Uzatvorením kúpnej zmluvy sa obchodné podmienky predávajúceho stávajú pro kupujúceho záväznými.

10. Ochrana osobných údajov

10.1 Osobné údaje (najmä meno, priezvisko a adresa) kupujúceho sú zhromažďované a spracované v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Sb. v znení neskorších predpisov. Všetky údaje získané od kupujúceho sú využívané výhradne pre vnútornú potrebu predávajúceho (za účelom úspešného splnenia zmluvy) a nebudú poskytnuté tretím stranám, s výnimkou prepravnej spoločnosti za účelom bezproblémového doručenia tovaru.

10.2 Osobné údaje sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Dáta sú uchovávané a nie sú zdieľané tretími osobami. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobní údaje je možné na základe žiadosti kupujúceho odstrániť z databáze predávajúceho.

10.3 Jednotlivé zmluvy sú po svojom uzatvoreniu predávajúcim archivované v elektronické podobe a sú prístupné iba predávajúcemu. Kupujúci uzatvorením objednávky súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze predávajúceho, a to až do doby jeho vyjadrení nesúhlasu s takým spracovaním.

10.4 Zásady ochrany osobných údajov podľa GDPR sú opísané TU.

11. Rozpor s kúpnou zmluvou

11.1 V prípade, ak tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej iba „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu tovar uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavku kupujúceho buď výmenou tovaru, a lebo jeho opravou; ak nie je taký postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru a lebo od zmluvy odstúpiť.

 

Platné od 1. 1. 2023